ECOSUPERVISIONCONTROL.EU- Сайт за сдружение,извършващо общественополезна дейност.

ECOSUPERVISIONCONTROL.EU- Сайт за сдружение, извършващо общественополезна дейност.

„ЕКО НАДЗОР И КОНТРОЛ”, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 176823471, е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, създадено при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.